กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพรทิพย์ โตสงวน
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวเนาวรัตน์ เจริญสุข
ครูชำนาญการ

นางสาวเกศรินทร์ ดัดธุยาวัตร
ครูชำนาญการ

นางสุมิตรา ดีเลือก
ครูผู้ช่วย

นางสาวปพิชญา ยงเพชร
พนักงานราชการ

นางสาวเยาวลักษณ์ สมพิศ
ครูอัตราจ้าง