กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายพิษณุ คำภู
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายกีรติ ปรุงเกียรติ
ครู