กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายปฏิวัติ นรสาร
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายบรรจง ทองกระจาย
ครู

นายกรวีย์ คงตน
พนักงานราชการ