กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวโกสุม ทิวคู่
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวศิริลักษณ์ ราษี
ครูผู้ช่วย

นายจักรกฤช เกษามา
พนักงานราชการ