กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุพิน สุมิตดี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอนัญญา สุขไกร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพัทธ์ธีรา ทูลดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นายธวัชชัย มีสะอาด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนภาลัย บุรีวัฒน์
ครู

นายวิทยา ศิริดำรง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0835495495
อีเมล์ : witthaya@dongrak.ac.th

นางสาวกาญจนา จิตใจกล้า
ครู

นางสาวสุธาสินี รอดกระโทก
ครู
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -

นายธนบดี สอนสระคู
ครู

นางพลอยไพลิน เกษามา
ครู

นางสาวณิชกานต์ ใจกล้า
ครู

นายวิญญู ศุภนัส
ครู