กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอรอนงค์ มีสะอาด
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายสุทธิพงษ์ ปินะถา
ครูชำนาญการ

นางสาวนุชจรี สืบเพ็ง
ครู

นางปาริฉัตร ผิวสร้อย
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
อีเมล์ : richat8019ps@gmail.com

นางสาวเสาวลักษณ์ ชอบทอง
ครูผู้ช่วย