มาตรฐานการปฏิบัติงาน
พรรณนางาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.31 MB
มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านบริหารวิชาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 252.97 KB
มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านบริหารงบประมาณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 263.14 KB
มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.84 KB
มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านบริหารทั่วไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 267.21 KB